Chính sách bảo mật

2. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng / người dùng

a) Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích gì?

ZUNIBAL Việt Nam xử lý thông tin do khách hàng và người dùng cung cấp cho các mục đích sau:

I. Quản lý, Điều hành và Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo hợp đồng. 

Zunibal Việt Nam xử lý thông tin khách hàng để quản lý và duy trì các mối quan hệ kinh doanh liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, cũng như cho các mục đích thuế và kế toán liên quan. Khi hình ảnh hoặc hình ảnh video được ghi lại tại cơ sở của chúng tôi, việc sử dụng duy nhất những hình ảnh đó sẽ là để đảm bảo an ninh cho nhân viên và cơ sở của chúng tôi.

II. Để theo dõi việc truy cập vào các cơ sở.

III. Hoạt động tiếp thị / khuyến mại. Khi được sự đồng ý, Zunibal có thể lưu giữ thông tin cá nhân cho mục đích gửi thông tin kinh doanh, khuyến mại và / hoặc tiếp thị liên quan đến các hoạt động kinh doanh của mình (bằng tất cả các phương tiện liên lạc, bao gồm cả các phương tiện điện tử và chỉ sau khi nhận được sự đồng ý của người nhận).

b) Tính hợp pháp

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn dựa trên thỏa thuận hợp đồng đã có từ trước giữa Zunibal và chủ thể dữ liệu hoặc theo sự đồng ý rõ ràng nhận được từ chủ thể dữ liệu.

c) Nơi nhận

I. Dữ liệu của bạn sẽ được thông báo cho các Cơ quan Quản lý Nhà nước và Cơ quan Thuế có liên quan để cho phép Zunibal Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

II. Nếu cần, dữ liệu của bạn sẽ được chuyển tiếp đến các Tổ chức Ngân hàng để quản lý các khoản thanh toán thu được từ dịch vụ / sản phẩm.

d) Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Dữ liệu cá nhân được cung cấp sẽ được lưu giữ miễn là chúng cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ. Sau khi hoàn thành, dữ liệu sẽ được giữ lại theo nghĩa vụ pháp lý.

Cuối cùng, và với điều kiện là bạn đã đồng ý cho mục đích này, ZUNIBAL Việt Nam sẽ giữ dữ liệu của bạn để giúp bạn cập nhật các sản phẩm, hoạt động và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Xử lý dữ liệu cá nhân từ biểu mẫu liên hệ trên web của Zunibal Việt Nam

a) Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích gì?

Trong ZUNIBAL Việt Nam, chúng tôi xử lý thông tin nhận được qua các biểu mẫu này để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn, quản lý khiếu nại của bạn hoặc gửi thông tin thương mại theo yêu cầu.

b) Tính hợp pháp

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bên quan tâm.

c) Nơi nhận

Không có dữ liệu nào sẽ được chuyển cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật và dữ liệu của bạn sẽ không được gửi để xử lý xuyên biên giới.

d) Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu trong thời gian cần thiết để trả lời các thắc mắc và khiếu nại. Cuối cùng, và với điều kiện là bạn đã đồng ý trước cho mục đích này, ZUNIBAL SL sẽ giữ dữ liệu của bạn để giúp bạn cập nhật các sản phẩm, hoạt động và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

3. QUYẾT ĐỊNH TỰ ĐỘNG, HỒ SƠ VÀ LOGIC ÁP DỤNG

Trong mọi trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được xử lý bằng hệ thống tự động.

4. QUYỀN CỦA BẠN

  • Bạn có quyền gì khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu của bạn?

Bất kỳ ai cũng có quyền nhận được xác nhận về việc ZUNIBAL SL có đang xử lý dữ liệu cá nhân của họ hay không.

Tương tự như vậy, như được cung cấp theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, chúng tôi cũng muốn thông báo với bạn rằng bạn có các quyền như nhau:

  • Để truy cập dữ liệu của bạn: Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu của mình để biết chúng tôi có những dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bạn.
  • Yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu của bạn: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào liên quan đến bạn đang được chúng tôi xử lý hoặc thậm chí, yêu cầu xóa dữ liệu đó nếu, trong số các lý do khác, dữ liệu đó không còn cần thiết cho các mục đích mà nó đã được thu thập ban đầu.
  • Yêu cầu sử dụng có giới hạn dữ liệu của bạn: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu đưa ra các giới hạn đối với dữ liệu được xử lý, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu của bạn cho mục đích giải quyết các khiếu nại, như đã cung cấp theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu.
  • Đối với tính khả chuyển của dữ liệu của bạn: Trong một số trường hợp nhất định, bạn sẽ có quyền nhận bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó. Thông tin này sẽ được gửi đến bạn dưới dạng điện tử ở định dạng dữ liệu được sử dụng rộng rãi. Dữ liệu đó có thể được chuyển tiếp đến một bộ điều khiển dữ liệu khác.
  • Phản đối việc xử lý dữ liệu của bạn: Trong một số trường hợp nhất định và vì những lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, bạn sẽ có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của mình. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu của bạn trừ khi vì lý do pháp lý thuyết phục hoặc để đưa ra biện pháp bảo vệ trước các khiếu nại có thể xảy ra.

  • Khi nào chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn?

Chúng tôi sẽ trả lời (các) yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt và trong mọi trường hợp, trong vòng một tháng kể từ khi nhận được. Thời hạn này có thể được kéo dài thêm hai tháng nếu cần thiết, có tính đến mức độ phức tạp và số lượng đơn đăng ký. Bộ điều khiển dữ liệu sẽ thông báo cho chủ thể dữ liệu về việc gia hạn trong tháng đầu tiên kể từ khi nhận được (các) yêu cầu.

  • Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình không?

Bên quan tâm có quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc quản lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại.

  • Bạn nên nói chuyện với ai để thực hiện các quyền của mình?

Các bên quan tâm có thể liên hệ với chúng tôi bằng địa chỉ email sau: zunibalvietnam@gmail.comBạn cũng có thể trao đổi thư với chúng tôi bằng văn bản bằng cách gửi thư yêu cầu của bạn đến địa chỉ đã nêu ở trên.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay

Liên hệ